Styrdokument

För grundskolan gäller ett antal lagar och förordningar som är styrande i verksamheten. Det är bland annat:

 • Skollagen
 • Läroplaner, kursplaner
 • Lokal arbetsplan (verksamhetsplan)

De internationella överenskommelser som ligger till grund för Skollagen och Lgr 11 är:

 • FN:s konvention om mänskliga rättigheter
 • FN:s konvention om barns rättigheter

Skolan som arbetsplats:

 • Arbetsmiljölagen AML med tillförordningar

Varje skola är skyldig att anordna skolhälsovård som bl a är reglerad av:

 • Skollagen
 • Hälso- och sjukvårdslagen
 • Smittskyddslagen
 • Socialtjänstlagen
 • Sekretesslagen

Verksamhetsplan

Skolan skriver varje år en verksamhetsplan för året. Dokumentet är styrande för skolans inre arbete samtidigt som den är en information utåt om skolan. Den beskriver skolans grund, vision och mål, profil och värdegrund, våra styrdokument samt arbete och utvärdering. Verksamhetsplanen finns att tillgå på skolan.

Läroplan samt kursplaner och betygskriterier:
se Skolverkets hemsida www.skolverket.se

Förhållningssätt och handlingar – likabehandlingsplan samt förebyggande mobbingarbete:
Det är viktigt att vi tillsammans arbetar med vår värdegrund. Skolan är elevernas och de vuxnas gemensamma arbetsplats och på en arbetsplats råder regler som måste följas för allas trevnad och trivsel. Här på skolan respekterar vi varandra och vår omgivning och därför har vi formulerat regler och konsekvenser för några olika områden inom det sociala samspelet såsom allmänt uppförande, kränkande behandling, konflikter, trakasserier och våld, klotter, nedskräpning och skadegörelse samt stöld. Vuxna och elever måste följa de tydliga regler som finns samt veta vilka konsekvenserna blir om man inte följer reglerna. I vårt förebyggande mobbingarbete har vi valt att arbeta utifrån Olweusmetoden.

På skolan finns allt detta nedskrivet i olika dokument som finns tillgängliga för den som går på skolan: ”Förhållningssätt och handlingar”, ”Likabehandlingsplan, förebyggande mobbingarbete samt årlig plan mot kränkande behandling”.

Individuell utvecklingsplan - IUP

IUP är en vägledning för att du som elev och förälder skall förstå utgångspunkterna i hur vi arbetar med kunskapsmålen och vad som ligger till grund för bedömningar och betyg.

Vid terminens början upprättas en IUP för varje elev. Tillsammans med ämnesmålen ligger de till grund för arbetet. Vid terminsavslut får varje elev ett skriftligt omdöme som beskriver hur terminens arbete framskridit mot de mål och kunskapskrav som finns beskrivna i Lgr 11 för år 3, 6 och 9.