Mikaelskolans Vision och Mål

“Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand”

Detta bibelord från Psalm 139:5 ligger till grund för skolans logotype och inriktning.

Allt arbete i Mikaelskolan ska präglas av omsorg, värme och sanning, Målet är att nå de kunskapsmål som främjar fortsatt studerande samt ger trygga och frimodiga barn – i sig själva och i Gud. 

Detta är visionen som driver alla medarbetare i vår skola.

Eleven som lämnar Mikaelskolan ska utifrån sin unika personlighet och mognadsgrad:

• veta så mycket om kristen etik och tro att han/hon kan ta personlig ställning

• ha kunskaper och färdigheter för att kunna utforska, ifrågasätta och bedöma

omvärlden och forma samhället

• ha ett gott självförtroende och vara medveten om sina styrkor och svagheter och

utveckla sin unika personlighet

• kunna ta ansvar för sig själv, sitt liv och för andra

• äga social kompetens och visa empati och respekt, kunna samarbeta, lösa

konflikter och ha ett rikt språk

Normer och värden:

• att alla på skolan känner sig respekterade och respekterar andra.

Elev – elev, elev – vuxen, vuxen – vuxen.

• att skapa en medvetenhet och förståelse för barns olika förutsättningar, i Sverige

samt i övriga världen

• att nå nolltolerans mot alla former av diskriminering och kränkande behandling.

Kunskap:

• alla elever skall när de lämnar år tre minst ha nått uppnåendemålen för år 3 dvs,

kunna läsa och skriva, räkna och förstå de fyra räknesätten.

• alla elever i år fem skall minst ha nått uppnående målen för år 5 i samtliga ämnen.

• alla elever i år nio skall lämna skolan med så goda resultat som är möjligt utifrån

individens förmåga och prestationer med minst målet godkänt som sikte.

• eleverna skall känna till grunderna i den kristna tron när de lämnar Mikaelskolan.

• alla elever skall känna till förutsättningarna för en god miljö och förstå grundläggande ekologiska sammanhang.

• alla elever skall förstå och ha kunskap om den egna livsstilens betydelse för hälsan och miljön.

Mikaelskolans målsättning är att vara en skola:

• där Guds kärlek genomsyrar och präglar verksamhet och samvaro

• som formas i samarbete med hemmet utifrån Bibeln

• där alla elever och vuxna får ett respektfullt och värdigt bemötande

• med en god och lugn arbetsmiljö som främjar elevens lärande och kunskapsinhämtande, där lust för lärande, nyfikenhet, uthållighet och fokusering utvecklas

Elevens ansvar och inflytande:

• alla elever skall känna till målen och vilka krav som ställs inom de olika

arbetsområdena och ämnena.

• alla elever skall tränas i att ta ansvar för sitt eget lärande och sin arbetsmiljö.

• alla elever skall regelbundet delta i och förstå innebörden av ett demokratiskt

gruppmöte.

• alla elever skall vara medvetna om vilket inflytande de har över sina studier samt

ges ett ökat inflytande med ålder och mognad.

Föräldraverksamhet:

• att skolan och hemmet samverkar runt elevens hela skoldag samt kunskapsutveckling