a) Mikaelskolans Vision

”Kunskap och värderingar för livet” Mikaelskolans vision är att vara en växtplats där unga människor lär för livet i en miljö präglad av Guds kärlek, generositet och värderingar som bygger framtidstro.

Skolans profil och värdegrund Mikaelskolans profil och värdegrund vilar på den evangeliskt kristna tron. Övertygelsen om att alla människor är skapade till Guds avbild betyder att varje människa har ett okränkbart värde. I Mikaelskolan betonar vi en kristen helhetssyn på människan där vi bejakar både den enskilda individens relation till Gud samt Guds närvaro i relationer människor emellan. Mikaelskolan vill förmedla de kristna grundvärderingarna så som de lyfts fram i Bibeln liksom i Lgr 11 ”Skolans värdegrund och uppdrag” (sid 7). Vi vill att våra elever både skall få lära sig och erfara innebörden av den gyllene regeln hämtad från Bibeln i Matteus 7:12 ”behandla andra som du själv vill bli behandlad”. Alla relationer på skolan skall präglas av denna respekt och omsorg i bemötandet.

Vi tror att ett barn som får ta emot kärlek från sin omgivning lär sig att älska och samtidigt frigörs i personlig utveckling och kreativitet. Skolans logotyp illustrerar en människa omsluten av Guds hand, ”Du omsluter mig på alla sidor och du håller mig i din hand” (Psaltaren 139:5) och påminner oss samtidigt om att handen är öppen – människan är fri att själv välja.

Vi tror att den generositet som bottnar i medveten insikt om människors unika värde är en oumbärlig värdering till grund för sund personlig livsstil och hälsa, för alla mänskliga relationer, för samhällets utveckling, för demokrati och en hållbar ekonomisk och ekologisk utveckling. Mikaelskolan vill, tillsammans med föräldrars engagemang, ge den unga generationen ”kunskap och värderingar för livet”, skapa en framtidstro och genom en tydlig värdegrund ge viktiga redskap för ett personligt ansvarstagande i både skolan, familjen och samhället.

 

b) Utbildningsmål för eleven

En elev som lämnar Mikaelskolan skall utifrån sin unika personlighet och mognadsgrad:

 Ha en grund i kristen etik och tro så att hon/han kan ta en personlig ställning

 Ha kunskaper och färdigheter för att kunna utforska, ifrågasätta och bedöma omvärlden och forma samhället

 Ha ett gott självförtroende och vara medveten om sina styrkor, svagheter och utvecklat sin unika personlighet

 Kunna ta ansvar för sig själv, sitt liv och för andra

 Äga social kompetens, visa empati och generositet, kunna samarbeta och lösa konflikter samt ha ett rikt språk

c) Lausannedeklarationen

Som utgångspunkt för skolans kristna grund har Föreningen Mikaelskolan på årsmötet 1999/2000 antagit Lausannedeklarationen i för skolan tillämpliga delar. Lausannedeklarationen har sitt ursprung i en kongress i Lausanne 1974. Kongressen anordnades av företrädare för den så kallade evangelikala delen av den protestantiska kristenheten över hela världen. Mer än 150 nationer hade representanter på kongressen och dessa var med om att utforma och stå bakom deklarationen.

Den talar bland annat om de kristnas ansvar för att föra ut evangeliet i världen samt det sociala och politiska ansvaret att arbeta mot allt som är ont och orättvist i världen, liksom att arbeta för fred, frihet och rättvisa.

d) Respekt för varje elevs personliga integritet

Mikaelskolan står för saklighet, allsidighet och respekt för den personliga integriteten i all undervisning och utbildning. Skolan och all dess personal ska alltid och i alla lägen visa full respekt för elevernas livsval och personliga integritet.  Alla elever, oavsett livsåskådning, ska känna sig lika hemma och välkomna på Mikaelskolan, och respekteras fullt ut för sina åsikter och sin tro.

e) Tolkning och förankring av värdegrundsbegreppen

Värdegrunden handlar ytterst om relationer och om hur vi behandlar varandra; barn och vuxna. Jesus är vårt främsta exempel i respekt för människor oavsett ålder, kön, utseende, förmåga, religion, etnisk bakgrund, sexuell läggning eller social status i samhället. Han behandlade alla utifrån deras unika personlighet som Guds skapelse och med respekt för människans förmåga till ansvar för sig själv, sina handlingar och sina medmänniskor. Utifrån bibelordet ”Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand”( Psalm 139:5) vill vi att varje elev och vuxen i skolan ska känna sig värdefull och trygg i vetskap om Guds kärlek till människan. Varje människa vilar i Guds hand, i hans omsorg och kärlek. Bibelorden ”Allt vad ni vill att andra ska göra mot er det ska ni också göra mot dem” (Matt 7:12) samt ”Älska din nästa såsom dig själv” Mark (12:31) är grunden för det förhållningssätt vi vill ska råda mellan alla på skolan: elev-elev, elev-vuxen, vuxen-vuxen samt hem-skola.

f) Ledord: Utifrån ovanstående bibelord och värdegrunden som den beskrivs i Lgr11 vill vi betona tre ord som alla elever bör få en fördjupad förståelse för genom olika arbeten under läsåret:

Ansvar – handlar om elevens ökande förmåga att ta ansvar för sig själv, sitt lärande och sitt skolarbete samt för den gemensamma arbetsmiljön.

Det är bara du som kan ta ansvar för dina handlingar.

Respekt – handlar om hur man visar respekt mot andra liksom sig själv (och för att själv bli respekterad) samt hur respekten för andras lärande omsätts i lärandesituationer i skolan.

Var mot andra som du vill att andra skall vara mot dig

Olikhet – handlar om att vi är skapade olika och var och en har rätt att vara olik och unik. Mångfalden är berikande och tillsammans kompletterar vi varandra.

Alla är bra på någonting och vi lär av och kan bidra till varandra istället för att hota, förstöra

eller nedvärdera varandra.

Gud har skapat oss olika för att vi ska komplettera varandra, inte försöka likna varandra.

g) Digitala plattformar

Mikaelskolan använder sig av bl.a. den digitala plattformen InfoMentpr där du kan anmäla frånvaro, se elevernas scheman, läxor och följa ditt barns resultat i skolan.

För de äldre elevernas skolarbete och läxor använder vi oss av den digitala plattformen Google dokuments. Användandet av Google ökar med elevernas ålder.

h) Skolans ordningsregler

Mikaelskolan har ordningsregler som tas fram av rektor och personal i samråd med elever. Dessa ordningsregler/trivselregler arbetas igenom med eleverna under första skolveckorna tas upp i IUP samtalen samt finns nedskrivna i skolans värdegrundshäfte. Skolan är vår gemensamma arbetsmiljö och för allas trivsel är det viktigt att alla följer dem. Du som vårdnadshavare har det yttersta ansvaret för ditt barns agerande i förhållande till reglerna på skolan.

En regel vi har på Mikaelskolan är: “mobilförbud på skoltid” eftersom vi har sett att mobilen är ett störande moment under skoldagen och att mobilförbudet minskar risken för kränkningar i sociala medier. Mobilerna lämnas in under skoldagen och återfås efter skoldagens slut.

i) Att välja skola är frivilligt och att delta på skolans kristna samlingar utöver undervisningspassen är också frivilligt. Vi önskar dock att alla som valt Mikaelskolan skall närvara på skolans samlingar.

Under dessa samlingar ställer vi aldrig krav på ett aktivt deltagande men förväntar oss att alla respekterar andras val att aktivt delta eller inte.