Klagomål och synpunkter på verksamheten

Synpunkter kan bestå av klagomål eller förslag till förbättringar. Genom klagomål uppmärksammas fel och brister i verksamheten. Här skapas möjligheten att omgående kunna åtgärda brister. Klagomål är ett sätt att ge synpunkter på det som inte fungerar väl i skolan. 

Därför tar vi emot alla synpunkter och klagomål för att utveckla verksamheten.Klagomål och synpunkter kan lämnas muntligt eller skriftligt och skall i första hand hanteras av berörd personal, på personalnivå. Om behov finns boka en tid

  1. Om man som klagande inte är nöjd med personalens hantering av ärendet kan man vända sig till rektor med sitt ärende.
  2. Är man fortfarande inte nöjd med rektors hantering av ärendet kan man vända sig till styrelsen/huvudmannen för skolan.
  3. Är man inte nöjd med styrelsens/huvudmannens hantering av ärendet kan man vända sig till Skolinspektionen som är tillsynsmyndighet för skola och barnomsorg.

(Skollagen kap 4 § 8)