Lausannedeklerationen

Kongressen anordnades av företrädare för den så kallade
evangelikala delen av den protestantiska kristenheten över hela
världen. Mer än 150 nationer hade representanter på kongressen och dessa var med om att utforma och stå bakom deklarationen.

Lausannedeklarationens innehåll i korthet

Den betonar tron på

• den ende, evige guden

• tron på Bibeln som Guds ord och som en auktoritet och ett rättesnöre för människan samt Guds ords ofelbarhet

• Kristus som världens frälsare och den enda vägen till Gud

• Den Helige Andes kraft och Kristi återkomst

Den talar också om de kristnas ansvar för att föra ut evangeliet i världen samt det sociala och politiska ansvaret att arbeta mot allt som är ont och orättvist i världen, liksom att arbeta för fred, frihet och rättvisa.

I personalgruppen, liksom hos eleverna och deras familjer, finns många olika kyrkor och församlingar representerade, likaså elever med olika bakgrund och från ett flertal länder. Mångfalden av kulturer ses som berikande för skolan.

Som kristna har vi fått i uppdrag av Gud att sprida detta glada budskap (evangelium) till våra medmänniskor. Det är Mikaelskolan uppgift utöver utbildningsuppgiften som vi fått av regering och riksdag.

I den praktiska skolvardagen märks vår kristna profil bl.a. på att vi har temasamlingar ett par gånger per termin. Vi har ämnet Kristendomskunskap där vi tar upp livsfrågor av alla slag utifrån ett kristet perspektiv.

Varje dag inleds med en morgonsamling. Skolan har inget krav på att de elever som söker plats här ska vara kristna men vi informerar ordentligt vid ansökan om vad profilen innebär i det dagliga arbetet. Genom kristendomsundervisningen visar vi dem också vägen till tro så att de själva kan ta ställning. Vi tvingar inte någon elev att uttrycka en tro, att be eller på